Privacy policy

Privacy policy

Op 25 mei 2018 is de GDPR in werking getreden, en dus ook onze privacy policy. Wij vinden het belangrijk u duidelijk toe te lichten over wat we met uw gegevens doen.

Inleiding

Als dierenartsenpraktijk dragen wij zorg voor uw huisdier, maar uiteraard ook voor uw persoonsgegevens. We verlenen u een uitstekende service en waarborgen het maximale voor de vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Hierbij willen wij u verduidelijken welke gegevens wij verzamelen van u en uw huisdier, welke rechten u hieromtrent heeft en wat we doen om het vertrouwen te garanderen. Moest het niet helemaal duidelijk zijn, kan u steeds terecht bij uw dierenarts.

Algemene wetgeving

De GDPR (General Data Protection Regulation) ofwel AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van 27 april 2016 beheert uw gegevens.

Verantwoordelijke voor de verzamelde gegevens

Uw gegevens worden bewaard in de bestanden van Dierenartsenpraktijk Akuut bvba, met ondernemingsnummer BE0454692151 en gevestigd te Leuvensesteenweg 469 Kortenberg.

Verzamelde gegevens

Wij verzamelen gegevens omwille van twee redenen.

Uw huisdier verdient de beste zorgen.

Wij vragen u algemene gegevens (naam, adres, telefoonnummer) en gegevens over uw huisdier (naam, soort, ras, leeftijd, chip, eventuele uiterlijke kenmerken), alsook de medische voorgeschiedenis op te slaan in een elektronisch patiëntendossier. 

Dit alles wordt aangevuld met onze eigen bevindingen van het medisch onderzoek (klinisch, labo, beelvorming,...)

Uw eigen gegevens zijn in deze vooral bedoeld om u te kunnen contacteren. Zij zijn ook wettelijk noodzakelijk, zie verder.

Te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Er zijn verschillende wetten die invloed hebben op de gegevens die wij van u bewaren.

Fiscale wetgeving

Na iedere consultatie of aankoop in onze praktijk ontvangt u een dossier. Dit garandeert u dat deze correct fiscaal wordt verwerkt. 

Doel: het verzamelen van deze gegevens staat de fiscus een doelmatige controle toe op onze activiteiten.

Wetgeving met betrekking tot de geneesmiddelen

Het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) ziet er op toe dat de verdeling van de geneesmiddelen veilig werkt.

Dat betekent dat alle aankopen van voorschriftplichtige medicatie traceerbaar moet zijn. Daarom worden uw aankopen op naam van u en uw huisdier geregistreerd. Zowel het lotnummer als de identificatie van het product wordt hierbij opgeslagen.

Doel: het verzamelen van deze gegevens staat het FAGG toe om bij problemen bepaalde loten medicatie terug te roepen. Dankzij de registratie, kunnen wij u onmiddellijk persoonlijk op de hoogte brengen mocht u betrokken partij zijn. Wij kunnen dan alle passende maatregelen nemen met betrekking tot de gezondheid van uw huisdier en de financiële afwikkeling van een eventuele terugroepactie.

Code der plichtenleer

Het dierenartsenberoep is in België streng gereguleerd. De Orde Der Dierenartsen oefent controle uit op de verplicht aangesloten dierenartsen. Eén van de vereisten die aan de dierenarts gesteld worden, is het bijhouden van een medisch dossier. Aangezien dit voor ons een vanzelfsprekend onderdeel is van de zorg die wij verlenen, is dit reeds besproken in het onderdeel “Om uw huisdier de beste zorgen te kunnen verlenen”, hoger in deze tekst.

Doel: toestaan van controle op onze diensten door de Orde Der Dierenartsen en waarborgen van de kwaliteit van de medische zorg.

 

Gebruik van uw gegevens

Delen van uw gegevens

Dierenartsenpraktijk Akuut verkoopt uw gegevens niet door aan derden (o.a. bedrijven). Wij hebben geen samenwerking met externe bedrijven om uw gegevens te exploiteren voor verrijking van hun klantenbestand. En zullen dit in de toekomst ook niet doen.

In bepaalde situaties gebeurt dit wel, maar hier zijn diverse aanleidingen toe. Hieronder wat meer toelichting.

 

Intern labo-onderzoek

Een deel van het labo-onderzoek voeren wij zelf uit op onze beschikbare toestellen in de praktijk. De resultaten worden verwerkt door een externe partij.

Gedeelde gegevens: uw volledige naam, aanvragend arts, klantnummer en de huisdiergegevens (roepnaam, soort, ras, geslacht, al dan niet gesteriliseerd, gewicht, patiëntnummer).

Doel: de externe verwerking zorgt ervoor dat wij over de meest actuele referentiewaarden en medische inzichten kunnen beschikken. Het maakt ook een vlotte consultatie van de uitgevoerde analyses mogelijk.

Waarborgen: uw gegevens worden verwerkt door een externe partij met wie wij een samenwerking afsloten die een veilige verwerking van uw gegevens garandeert. De verwerker opereert GDPR-conform.

Extern labo-onderzoek

Voor meer gespecialiseerd labo-onderzoek, maken wij gebruik van de diensten van een extern laboratorium.

Gedeelde gegevens: uw volledige naam, adres, aanvragend arts, klantnummer en de huisdiergegevens (roepnaam, soort, ras, geslacht, al dan niet gesteriliseerd, klinische gegevens, patiëntnummer, chipnummer).

Doel: de externe verwerking zorgt ervoor dat wij divers en kwalitatief labo-onderzoek uit kunnen laten voeren. Dit is een grote meerwaarde voor onze diagnostiek. De gedeelde gegevens zorgen voor een correcte verwerking van de labo-resultaten en de afwikkeling van het financiële luik. Het labo zal voor deze testen de factuur rechtstreeks aan u richten.

Waarborgen: wij dringen bij onze externe partner aan op een correcte toepassing van de GDPR-wetgeving. Zij verwerken de resultaten van hun privacy-audit om hiertoe te komen.

Uw dierenarts naar keuze

Een deel van onze consultaties is tweedelijnsdiergeneeskunde. Dit wilt zeggen dat wij onze collega-dierenarts een kopie van onze bevindingen doorsturen. 

Gedeelde gegevens: uw familienaam, behandelend arts, huisdiergegevens (naam, het medisch dossier van de desbetreffende consultatie), datum van de consultatie. Hierbij komen de gegevens van eventuele verdere onderzoeken (labo, medische beeldvorming,…) dewelke afzonderlijk besproken worden in deze rubriek.

Doel: de zorg van uw huisdier waarborgen door uw verwijzend dierenarts op de hoogte te houden van onze bevindingen.

Waarborgen: u kan ons op ieder moment vragen uw dierenarts geen (of niet langer) verslagen te sturen. Dit heeft geen effect op de zorg om uw huisdier.

De verplichte identificatie van honden en katten

Honden en katten dienen een chip te hebben. Dit is een uniek nummer van 15 cijfers  dat van op een kleine afstand uitgelezen kan worden met een chiplezer.

Wij zijn verplicht dit nummer, samen met uw gegevens, door te geven aan de door de overheid aangeduide beheerder van de databank van huisdieren.

 

Gedeelde gegevens katteneigenaren (CatId): uw gegevens als verantwoordelijke (volledige naam, rijksregisternummer[1], adres, telefoonnummers, e-mailadres), de gegevens van uw kat (chipnummer, geboortedatum, identificatiedatum (wanneer chip ingebracht is), geslacht, sterilisatiedatum, ras, kleur en type van de vacht, roepnaam, in voorkomend gevel de status (verloren, gestolen, dood, geëxporteerd), Europees paspoortnummer) en identificatie van de registrerende dierenarts.

Gedeelde gegevens hondeneigenaren (DogId): uw gegevens als verantwoordelijke (volledige naam, adres, telefoonnummers, e-mailadres), de gegevens van uw hond (chipnummer, geboortedatum, identificatiedatum (wanneer chip ingebracht is), identificatieplaats (waar in het lichaam chip is ingebracht), geslacht, sterilisatiedatum, ras, kleur en type van de vacht, roepnaam, in voorkomend gevel de status (verloren, gestolen, dood, geëxporteerd), Europees paspoortnummer) en identificatie van de registrerende dierenarts.

Doel: naast de wettelijke verplichting, heeft de databank een groot praktisch nut. Dierenartsen, asielen, ordediensten, gemeentebesturen,… kunnen het chipnummer met een contactloze lezer visualiseren. Dit nummer kan dan opgezocht worden in de relevante databank om uw contactgegevens te verkrijgen. Dit maakt dat uw verdwaald huisdier zo snel mogelijk herenigd kan worden.

Waarborgen: wij dringen bij deze door de overheid aangeduide verwerkers aan op een correcte toepassing van de GDPR-wetgeving.

De wettelijke verplichte meldingen

In enkele zeer uitzonderlijke gevallen, hebben wij de verplichting uw gegevens door te geven aan de bevoegde controle-instanties. Dit heet meldingsplicht. Voorbeeld: Als wij een (potentieel) geval van rabiës vast zouden stellen bij uw huisdier.

Gedeelde gegevens: alle gegevens die de desbetreffende overheid oplegt.

Doel: voldoen aan de regels die de overheid oplegt in verband met het algemeen dierenwelzijn.

Waarborgen: wij hebben geen enkele invloed op deze overheidsorganen. Wij verwijzen dan ook door naar de desbetreffende toezichthouder.

Huisdiercrematoria voor individuele crematie

Wanneer u gekozen heeft voor een individuele crematie van uw huisdier, nemen wij contact op met een erkend crematorium. U heeft hierbij vrije keuze van crematorium. Wij nemen zoveel mogelijk praktische zaken uit handen door de formulieren vooraf in te vullen voor u. 

Invordering van schulden

Dierenartsenpraktijk Akuut zal al haar rechten uitoefenen om een schuldvordering te ontvangen. Dit kan betekenen dat uw persoonsgegevens doorgegeven worden aan onze advocaat. Wij communiceren met hem over alle relevante informatie die hen kan helpen in het invorderen van deze schuld.

Boekhoudkundige verwerking

Om aan boekhoudkundige verplichtingen te voldoen, worden de facturen met uw gegevens doorgegeven aan onze erkende accountant van Dierenartsenpraktijk Akuut.

Gedeelde gegevens: uw volledige naam, adres, naam huisdier, datum van aanschaf van de diensten en producten en het detail van deze met inbegrip van prijzen.

Doel: voldoen aan de regels met betrekking tot de fiscaliteit.

Waarborgen: gegevens worden minimaal gedeeld en omvatten niet het medisch dossier, noch contactgegevens buiten uw adres. Het boekhoudkantoor is in regel met GDPR en een verwerkersovereenkomst is afgesloten.

Dienstverleners met betrekking tot onze website

Op de website van Dierenartenpraktijk Akuut staan invulformulieren die worden beheerd door een externe partner. 

Uw rechten

Met betrekking tot uw persoonsgegevens zijn in de wet diverse rechten opgenomen. Hieronder geven wij deze mee met de weerslag op uw gegevens door ons bewaard. 

Recht op inzage

U kan ons vragen of wij van u gegevens verwerken. Indien dit het geval is, verlenen wij u inzicht in welke gegevens wij van u verzamelden en met wie deze gedeeld werden binnen het kader van onze relatie.

Recht op correctie

Indien uw gegevens niet langer correct zijn (bijvoorbeeld na een verhuis), dan volstaat het ons te contacteren om deze gegevens aan te passen.

Recht op verwijdering

Indien u wenst dat wij uw gegevens wissen uit onze bestanden, komen wij hierin tegemoet voor zover dit niet wordt verhinderd door andere verplichtingen of ons gerechtvaardigd belang. Het is niet mogelijk volgende gegevens te laten verwijderen:

  • Financiële informatie: fiscale wetgeving verplicht ons deze te bewaren in een niet-aanpasbaar formaat.
  • Medicatie verstrekt aan uw huisdier: in het kader van traceerbaarheid zijn wij verplicht de toediening en verschaffing van medicatie op te slaan in een register.

Indien u ons verzoekt het medisch dossier te wissen, behouden wij ons het recht voor u een verklaring te laten ondertekenen waarin u afziet van verhaal tegenover ons. U zou ons immers ieder verweer bij voorbaat ontnemen.

Het verwijderen van uw gegevens uit iedere backup, is niet haalbaar. Wij hebben echter mechanismen ingebouwd dat zodra een backup teruggezet wordt, uw aanvraag onmiddellijk opnieuw wordt uitgevoerd. Om dit mogelijk te maken, wordt uw vraag tot verwijdering op nie rechtstreeks identificeerbare wijze opgeslagen.

Recht op beperking

U kan ons verzoeken een beperking in te stellen op uw gegevens. Deze worden dan ‘bevroren’ in onze systemen en kunnen niet meer worden gedeeld met externe partijen (zie eerder), behoudens wettelijke verplichtingen. Dergelijke beperking heeft geen effect op een invorderingstraject in het kader van ons schuldenbeheer. Aldus zullen wij ook na beperking uw gegevens door kunnen geven aan onze advocaat. (zie eerder)

Recht op portabiliteit

Op verzoek, stellen wij een elektronisch bestand op in een gangbaar formaat zodat dit door de ontvanger van uw keuze geautomatiseerd ingelezen kan worden. Wij streven ernaar de termijn van één maand die de wet ons toebedeelt zoveel mogelijk in te korten.

Recht om geen deel uit te maken van profilering

Dierenartsenpraktijk Akuut maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming zonder dat deze minstens door een persoon manueel wordt nagekeken.

Recht op beroep

Indien wij onderling niet tot een akkoord kunnen komen over de verwerking van uw gegevens, betreuren we dat ten zeerste. U kan op dat moment het geschil voorleggen aan de GegevensBeschermingsAutoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel:  +32 (0)2 274 48 00
Fax:  +32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

 

[1] Wij geven het rijksregisternummer louter door en nemen dit nooit op in onze eigen systemen aangezien dit niet nodig is voor onze dienstverlening en de wet het niet verplicht. Deze overweging maakt deel uit van het streven naar het niet bewaren van onnodige gegevens.

 

Volg ons op Facebook


Mijndieren.eu


MAAK RECHTSTREEKS EEN AFSPRAAK IN ONZE AGENDA!

Via de website mijndieren.eu kan je rechtstreeks afspraken inplannen in onze agenda, bij uw dierenarts naar keuze. Ook medicatie en voeding kan eenvoudig bijbesteld worden. Daarnaast heb je ook beperkte toegang tot uw dossier. Je kan de gegevens van uw huisdieren aanvullen, een foto toevoegen, ...

Heb je van ons nog geen uitnodiging gehad om uw profiel aan te maken?

Stuur ons dan een mailtje!


Kortenberg

 

Leuvensesteenweg 469

3070 Kortenberg

02/751.62.60

0475/581.563

Zaventem

 

Grote Daalstraat 30

1930 Zaventem

02/7210610

 

Leuven

 

Ijzermolenstraat 6

3001 Leuven

Opening: voorjaar 2022